ثبت خدمات

ثبت درخواست خدمات
* نام :    
* نام خانوادگی :    
نام شرکت/موسسه :    
* تلفن تماس :    
* موبایل :    
* شهر :    
* آدرس :    
* مدل محصول :    
شماره سریال صندلی(در کارت گارانتی یا برچسب زیر صندلی یا مبل ) :    
تاریخ تولید :    
* تعداد :    
* تاریخ پیشنهادی مراجعه :    
* ساعت مراجعه :    
* شرح ایراد محصول :    
ارسال عکس :
و يا لينک ارسال عکس :